• Full Time
  • Anywhere

Utvecklingsingengörer

Västervik & Tranås

Tjänst:

Är du intresserad av att utveckla framtidens fossilfria fordon i en internationell miljö? Är du bra på att arbeta både självständigt och i grupp? Brinner du för att vara med och ta fram nya lösningar och redo att ta dig an utmaningar? Svarar du ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!

Inzile har under hösten fått en ny huvudägare vilket innebär att företaget nu växlar upp satsningen på nya produkter och nya marknader. Inzile kommer bl.a. utveckla en ny produktserie av fordon för större semesteranläggningar. Vi kommer också att vidareutveckla vårt befintliga fordon Pro4, samt andra produktgrupper t.ex. högpresterande fordon för en ny elektrisk racingserie (E-fashion Championship).

I samband med detta behöver vi utöka utvecklingsavdelningen med ytterligare resurser och kompetenser, initialt inom mekanikutveckling, elkonstruktion och programmering. Tjänsterna har placeringsort i Tranås eller Västervik och resor kan förekomma till främst Sydeuropa och Karibien.

Kompetens:

Rollerna kräver att du har tidigare praktisk erfarenhet och förståelse av utvecklingsarbete och att du har arbetat med utvecklingsarbete i några år. Vi ser även att du har akademisk examen inom lämpligt område, men det kan också vara så att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med teknisk utveckling gärna inom fordonsbranschen eller annan relevant bransch som väger upp avsaknad av akademiska utbildning.

På vår utvecklingsavdelning kommer du att arbeta i ett litet tight team där allas kompetens är viktig för att vi ska lyckas. Det är därför viktigt att du är en person som tycker om att arbeta i team och har lätt för samarbete.

Du talar och skriver obehindrat på engelska och är van vid internationella kontakter. Talar du spanska är det meriterande.

Personliga egenskaper:

Utöver dina kvalifikationer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser det mycket viktigt att du som person är ansvarstagande och självständig med stort engagemang. Du är strukturerad, analytisk och systematisk samt lösningsinriktad och fokuserad på förbättringar. Vidare är du mån om att handla i enlighet med företagets regler och riktlinjer. Du brinner för tekniska lösningar och är driven med en positiv personlighet samtidigt som du är en bra lagspelare.

Om anställningen:

Start omgående enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning
Tycker du det låter intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0490-199 99 eller jobs@inzile.com

 

Om Inzile 

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle.
Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och att snabba på klimatomställningen genom att bidra till smarta städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, marknadskontor i Stockholm, samt R&D i Tranås och Västervik.

 

 

Development Engineers

Västervik & Tranås

Position:

Are you interested in developing fossil-free vehicles for the future in an international environment? Are you good at working both independently and in groups? Are you passionate about developing new solutions and ready to take on new challenges? If you answer yes to these questions, you might be the one we are searching for to our development team!

Inzile acquired a new main owner in the past, which means that the company is now shifting focus to new products and new markets. Inzile will in the future develop a new line of vehicles for hotels and resorts. We will also develop our existing vehicle Pro4, as well as other product groups. Therefore, we now need to expand the development department with additional resources and competencies, initially in mechanical development, electrical design, and programming. The open positions are in Tranås and Västervik. There might be some traveling to mainly Southern Europe and the Caribbean.

Competence:

The positions require that you have previous practical experience and understanding of development work and that you have done that for a few years. We like you to have an academic degree in a suitable field, but you might also have documented work experience of working with technical development, preferably in the automotive industry or other relevant industries that corresponds to compensate for the lack of academic education.

At the development department, you will work in a small tight team where everyone’s skills are important to succeed. Therefore, you must be a person who enjoys working in teams and is easy to work with.
You speak and write fluently in English and are used to international contacts. If you speak Spanish, it is an advantage.

Personal characteristics:

In addition to your qualifications and competence, we attach great importance to your personal qualities. We see it as very important that you as a person are responsible and independent with great commitment. You are structured, analytical, and systematic as well as solution-oriented, and focused on improvements. Furthermore, you are careful to act by the company’s rules and guidelines. You are passionate about technical solutions and are driven by a positive personality while being a good team player.

About the employment:

Start immediately as agreed, permanent employment, do you think that’s interesting? Welcome to your application today!
If you have any questions, please feel free to contact us on 0490-199 99 or jobs@inzile.com

 

About Inzile 

Inzile is a Swedish tech company that creates intelligent electric vehicles as well as modern transport and service solutions for a sustainable society. The company’s vision is to rid the world of fossil fuel emissions and to accelerate the climate transition by contributing to smart cities that improve people’s quality of life.

Inzile was founded in 2012 based on a strong desire to future-adapt the work vehicle sector and the team includes some of Scandinavia’s foremost authorities in electric vehicles, digitalisation, manufacturing and purchasing. Inzile develops, produces and sells innovative vehicle solutions for a global market based on the Nordic region’s challenging climate, safety requirements and environmental standards. The company has a Swedish registered office with headquarters and production in Västervik, market offices in Stockholm, and R&D in Tranås and Västervik.

 

Sök Jobb

To apply for this job email your details to filippa.bystedt@salientpartner.com

Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Hitta hit

jobs@inzile.com

Vår berättelse

Vi har en vision att alla framtida städer i världen är befriad från föroreningar och nedsmutsning från fossila bränslen. Vi vill bidra till den framtida smarta staden och förbättra livskvaliteten för att uppfylla nuvarande och framtida generationers krav på en ren stad. Inzile bygger elektriska arbetsfordon skapad för arbete. Och när vi säger skapad för arbete menar vi inte bara enstaka jobb i staden vi menar gjord för att arbeta för människor, gjord för att arbeta för planeten och gjort för att arbeta för en bättre framtid.

Från Anders Celsius termometer på 1700-talet till trepunktsbältet har Sverige länge varit ett land som föder innovation. Vårt utmanande nordiska klimat har tvingats oss att göra produkter som håller en hög kvalitet och som är beständiga över tid. Med 40 års erfarenhet i vårt team bygger vi nu elfordon som är starka, smarta och anpassningsbara.

Det lilla fordonet med de stora egenskaperna som levererar höga säkerhetsstandarder och modulär funktionalitet. Vårt fordon är gjort för att fungera för alla förare, alla städer och alla jobb.

Det är därför vår ambition lika enkel som den är sann; Inzile är gjord för att fungera – för dig, för din stad och för planeten som vi alla kallar hem.