• Full Time
  • Anywhere

Strategisk inköpare

Ospecificerad ort

Tjänst:

Vill du vara en viktig kugge för att utveckla framtidens fossilfria fordon i en internationell miljö? Är du bra på att arbeta både självständigt och i grupp? Brinner du för att vara med och utveckla inköpsprocesser och redo att ta dig an andra utmaningar inom inköpsområdet? Svarar du ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!
Inzile har under hösten fått en ny huvudägare vilket innebär att företaget nu växlar upp satsningen på nya produkter och nya segment och marknader. Inzile kommer bl.a. utveckla en ny produktserie av fordon för större semesteranläggningar. Vi kommer även fortsättningsvis vidareutveckla, producera och sälja vårt befintliga fordon Pro4.

I samband med denna utvecklingsresa behöver vi nu förstärka vår inköpsorganisation med ytterligare resurser och kompetenser, initialt söker vi nu flera strategiska inköpare. Du kan utgå ifrån någon av våra siter Västervik, Tranås eller Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma till främst Europa och Asien.

Kompetens:

Rollerna kräver att du har gedigen och mångårig erfarenhet av inköp gärna strategiskt inköp från liknande bransch eller från bolag i internationell miljö. Det kan även vara en fördel om du har erfarenhet från inköp inom metall, plats eller elektronik. Har du arbetat med inköp från Asien eller Europa tidigare är detta också meriterande. Vi ser gärna att du har akademisk examen inom lämpligt område, men det kan också vara så att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med inköp som uppväger avsaknaden av akademisk utbildning.

Vi kommer bygga upp en inköpsorganisation som kommer bestå av ett tight team där allas kompetens är viktig för att vi ska lyckas. Det är därför viktigt att du är en person som tycker om att arbeta i team och har lätt för samarbete.

Du talar och skriver obehindrat på engelska och är van vid internationella kontakter.

Personliga egenskaper:

Utöver dina kvalifikationer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser det mycket viktigt att du som person är ansvarstagande och självständig med stort engagemang. Du är strukturerad, analytisk och systematisk samt lösningsinriktad och fokuserad på förbättringar. Vidare är du mån om att handla i enlighet med företagets regler och riktlinjer. Du brinner för att utveckla ditt område och är driven med en positiv personlighet samtidigt som du är en bra lagspelare.

Om anställningen:

Start omgående enligt överenskommelse
Tillsvidareanställning
Tycker du det låter intressant? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 0490-199 99 eller jobs@inzile.com

 

Om Inzile 

Inzile är ett svenskt techbolag som skapar intelligenta eldrivna fordon samt moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle.
Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och att snabba på klimatomställningen genom att bidra till smarta städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, marknadskontor i Stockholm, samt R&D i Tranås och Västervik.

 

 

Strategic Purchaser

City unspecified

Position:

Do you want to be an important cog in developing the fossil-free vehicles of the future in an international environment? Are you good at working both independently and in groups? Are you passionate about developing purchasing processes and ready to take on other challenges in the purchasing area? If you answer yes to these questions, you can be the one we are looking for!

Inzile has a new main owner during the autumn, which means that the company is now gearing up its investment in new products and new segments and markets. Inzile will, among other things, develop a new product range of vehicles for larger resorts. We will continue to further develop, produce and sell our existing Pro4 vehicle. In connection with this development journey, we now need to strengthen our purchasing organization with additional resources and competencies, initially, we are now looking for several strategic buyers. You can start from one of our sites Västervik, Tranås or Stockholm. Business trips can occur mainly to Europe and Asia.

Competence:

The roles require that you have solid and many years of experience in purchasing preferably strategically purchasing from a similar industry or from companies in an international environment. It can also be an advantage if you have experience from purchasing in metal, plastics or electronics. If you have worked with purchases from Asia or Europe before, this is also a merit. We would like you to have an academic degree in the appropriate field, but it may also be that you have documented work experience of working with purchasing that outweighs the lack of academic education.
We will build a purchasing organization that will consist of a tight team where everyone’s skills are important for us to succeed. It is therefore important that you are a person who enjoys working in teams and is easy to collaborate.
You speak and write unhindered in English and are used to international contacts.

Personal characteristics:

In addition to your qualifications, we attach great importance to your personal qualities. We see it very important that you as a person are responsible and independent with great commitment. You are structured, analytical and systematic as well as solution-oriented and focused on improvements. Furthermore, you are keen to act in accordance with the company’s rules and guidelines. You are passionate about developing your area and are driven with a positive personality while being a good team player.

About the employment:

Start immediately as agreed, permanent employment, do you think that’s interesting? Welcome to your application today!
If you have any questions, please feel free to contact us on 0490-199 99 or jobs@inzile.com

 

About Inzile 

Inzile is a Swedish tech company that creates intelligent electric vehicles as well as modern transport and service solutions for a sustainable society.
The company’s vision is to rid the world of fossil fuel emissions and to accelerate the climate transition by contributing to smart cities that improve people’s quality of life.

Inzile was founded in 2012 based on a strong desire to future-adapt the work vehicle sector and the team includes some of Scandinavia’s foremost authorities in electric vehicles, digitalisation, manufacturing and purchasing. Inzile develops, produces and sells innovative vehicle solutions for a global market based on the Nordic region’s challenging climate, safety requirements and environmental standards. The company has a Swedish registered office with headquarters and production in Västervik, market offices in Stockholm, and R&D in Tranås and Västervik.

 

Sök Jobb

To apply for this job email your details to filippa.bystedt@salientpartner.com

Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Hitta hit

jobs@inzile.com

Vår berättelse

Vi har en vision att alla framtida städer i världen är befriad från föroreningar och nedsmutsning från fossila bränslen. Vi vill bidra till den framtida smarta staden och förbättra livskvaliteten för att uppfylla nuvarande och framtida generationers krav på en ren stad. Inzile bygger elektriska arbetsfordon skapad för arbete. Och när vi säger skapad för arbete menar vi inte bara enstaka jobb i staden vi menar gjord för att arbeta för människor, gjord för att arbeta för planeten och gjort för att arbeta för en bättre framtid.

Från Anders Celsius termometer på 1700-talet till trepunktsbältet har Sverige länge varit ett land som föder innovation. Vårt utmanande nordiska klimat har tvingats oss att göra produkter som håller en hög kvalitet och som är beständiga över tid. Med 40 års erfarenhet i vårt team bygger vi nu elfordon som är starka, smarta och anpassningsbara.

Det lilla fordonet med de stora egenskaperna som levererar höga säkerhetsstandarder och modulär funktionalitet. Vårt fordon är gjort för att fungera för alla förare, alla städer och alla jobb.

Det är därför vår ambition lika enkel som den är sann; Inzile är gjord för att fungera – för dig, för din stad och för planeten som vi alla kallar hem.