Pressmeddelanden

(Regulatoriska pressmeddelanden är understrukna.)

Pressmeddelanden på svenska

2021-02-19: Inzile AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020
2021-02-16: Elfordonsföretaget Inzile utvärderar produktion i Spanien
2021-01-29: Elfordonsbolaget Inzile inleder internationell expansion – etablerar säljbolag i Norge
2021-01-21: Inzile har genomfört en riktad nyemission om cirka 127 miljoner kronor
2021-01-21: Inzile utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 2 600 000 aktier
2020-12-17: Extra bolagsstämma har hållits i Inzile AB (publ)
2020-12-11: Inzile engagerar Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare
2020-12-11: Inzile erhåller uppföljningsorder från Tier Mobility
2020-12-09: Inziles produktionsvolym för 2020 begränsas av komponentbrist
2020-11-27: Inzile levererar fyra ellastbilar till Bring för fossilfria hemleveranser med start på Black Friday

(Regulatory press releases are underlined.)

Press Releases in English

2021-02-19: Inzile AB (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2020
2021-02-16: The electric vehicle company Inzile is evaluating production in Spain
2021-01-29: The electric vehicle company Inzile initiates international expansion - establishes sales company in Norway
2021-01-21: Inzile has completed a directed share issue of approximately SEK 127 million
2021-01-21: Inzile explores the conditions to carry out a directed issue of approximately 2,600,000 shares
2020-12-17: Extraordinary general meeting held in Inzile AB (publ)
2020-12-11: Inzile engages Carnegie Investment Bank as financial advisor
2020-12-11: Inzile receives follow-up order from Tier Mobility
2020-12-09: Inzile’s production volume for 2020 is limited by component shortages
2020-11-27: Inzile delivers four electric trucks to Bring for fossil-free home deliveries starting on Black Friday