Bolagstämma

Videointervju bolagsstämma med VD Ragnar Åhgren

Årsstämma 2020
Årsstämman för 2020 ägde rum den den 12 Juni 2020 kl 10:00 i Advokatfirman Fylgias lokaler, Nybrogatan 11, Stockholm.

Inzile – Kallelse årsstämma 2020
Fullmaktsformulär
Inzile – Styrelsens redogörelse
Inzile – Revisorsyttrande
Inzile – Protokoll årsstämma

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till Bolaget på förhand genom s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. 

För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på denna länk som fylls i och skickas in elektroniskt senast fredagen den 5 juni 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Presentation föreslagen styrelseledamot Thomas Tscherning
Thomas har lång erfarenhet från logistikbranschen, både som entreprenör och företagsledare. Han är idag direktör i koncernledningen för Posten Norge och Bring med ansvar för venture-investeringar och fristående dotterbolag. Thomas har dessförinnan varit ansvarig för koncernens samlade logistikverksamhet utanför Norge (Bring) samt etablerat och sålt verksamheter inom logistiksegmentet. Thomas är född 1961 och är ekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.

Årsstämma 2019
Årsstämman för 2019 ägde rum den 21 maj 2019 kl 15:00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm.

Inzile – Kallelse årsstämma 2019
Fullmaktsformulär
Inzile – Styrelseredogörelse 13 7 (kvittning)
Inzile – Revisorsyttrande 13 8 (kvittning)
Inzile – Fullständiga teckningsoptionsvillkor TO 2019_2020
Inzile – Punkt 8 b. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition
Inzile – Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av riktad nyemission
Inzile – Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission
Inzile – Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om spridningsemission
Inzile – Punkt 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande