Q&A

Inzile har nyligen offentliggjort en stor affär, kan ni beskriva den?

Inzile har tecknat ett villkorat avtal om förvärv av spanska företaget QEV Tech Holdings som dels förutsätter ett godkännande av Inziles aktieägare vid en extra bolagsstämma, dels ett godkännande av Nasdaq First North Growth Market om notering av det delvis nya bolaget.

Vilka är fördelarna för Inzile med den här affären?

Genom förvärvet får Inzile tillgång till teknikkompetens på hög nivå, produkter och kunder i nya segment och ett internationellt nätverk. Det blir även möjligt för Inzile att på relativt kort sikt etablera sig i övriga Europa och USA.

När äger extra stämman rum och när publiceras dokumentationen som aktieägarna ska fatta sitt beslut utifrån?

Datum för extra stämman är ännu inte bestämt, men avsikten är att hålla den under de närmaste månaderna. Informationsmaterial som underlag för beslut kommer publiceras senast två veckor före extra stämman.

Hur kommer den nya ägarbilden se ut?

Förslaget som kommer presenteras vid extra bolagsstämman är att Enrique Bañuelos genom sitt helägda bolag eFashion Championship PTE Ltd (eFC) som betalning för 80% av aktierna i QEV Holdings erhåller aktier motsvarande 63% av röster och kapital i Inzile. 
QEV Holdings är ett ägarbolag som kontrollerar en 19.64% av QEV Technologies (QEV Tech).  
Enrique Bañuelos och Ragnar Åhgren har båda uttalat att de kommer vara långsiktiga ägare i Inzile.

Kommer Inzile samarbeta med QEV Tech givet den nya strukturen på affären.

QEV Tech kommer kunna vara en nära partner och leverantör, bl.a. för eFCs beställning av 96 elbilar och andra fordonstyper som kommer utvecklas inom gruppen.

Vilket beslutsunderlag kommer distribueras till aktieägarna?

Ett informationspaket håller på att tas fram som i detalj beskriver transaktionen, det sammanslagna företaget, marknaden, risker och tillhandahåller finansiell information.

När är affären tänkt att genomföras?

Affären kommer genomföras så snart det är möjligt, vilket sker när aktieägarna och Nasdaq godkänt transaktionen. Aktieägarna kommer erhålla den information som krävs och Inzile kommer följa det regelverk och den process som finns för bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Varför har Inzile-aktien flyttats till Nasdaqs observationslista? 

Inzile resonerar just nu med Nasdaq kring huruvida den uppdaterade transaktionen ska betraktas som ett omvänt förvärv och motiverar att Inzile kvarstår på observationslistan. Ett svar från Nasdaq väntas inom kort.
Nasdaqs ledtid att granska ett omvänt förvärv och en uppdaterad bolagsbeskrivning är ca 6 veckor efter det att bolagsbeskrivningen är inlämnad för granskning.

Vad händer om det nya bolaget, av något skäl, inte kan möta börsens krav?

Inziles mål är att uppfylla samtliga Nasdaqs krav. Om något behöver kompletteras så förlänger det tiden det tar innan Inzile kan åternoteras i sin nya form. Om det finns hinder som inte går att överbrygga så kvarstår Inzile som det är idag.

Hur garanteras kopplingen till Västervik och Sverige när bolaget får en utländsk huvudägare?

Inzile AB (publ) kommer vara moderbolag för den europeiska verksamheten i den nya gemensamma strukturen. Inziles styrelse och ledning kommer att kvarstå i Sverige. Tillverkningen av specialfordon kommer att finnas kvar i Västervik som också är en mönsterfabrik för hur Inzile ska producera globalt.
Utvecklingen av connectivity, mervärdestjänster samt specialfordon för industri, hotell & resorts kommer att finnas i Sverige.

Kommer antalet anställda i Inzile påverkas?

Inzile bedömer att transaktionen är långsiktigt gynnsam för bolaget och att antalet anställda i Sverige därmed kommer att öka på sikt.

Hur kan man sammanfattningsvis se på affären och det nya Inzile som uppstår om den går igenom?

Inzile kommer i sin nya form kunna växa snabbare, få bättre tillgång till kapital, nå ut internationellt samt få tillgång till nya produkt- och kundsegment. Sammantaget kommer Inzile kunna utvecklas i högre takt mot att bli ett ledande internationellt bolag inom electromobility.