De som har teckningsoptioner i Inzile AB kan nu utnyttja dessa. Teckningstiden pågår under perioden 1 – 30 augusti. Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa dennas instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 augusti 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.  

I samband med den publika nyemissionen Inzile genomförde under perioden i maj/juni 2019 utgav Inzile 5 386 125 teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner TO1 teckna en (1) ny aktie i Inzile under perioden 1-30 augusti 2020 till kursen 12,25 SEK per ny aktie. 

Vid full teckning tillförs Inzile cirka 33 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna TO1 är noterade och föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 26 augusti 2020 (INZILE T01, ISIN kod: SE0012622553).

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 30 augusti 2020, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för INZILE TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.inzile.com.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor
Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice
Tel: 08-50 65 17 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Inzile AB
Peter Wergens, CFO
Tel: 0733 257 504
E-post: peter.wergens@inzile.com

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

 

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04