Vid extra bolagsstämma den 20 september 2021 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com.

Bolagsstämman beslutade:

 • Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av aktier i QEV Tech Holdings S.L.
        
   
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 33 759 717 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast eFashion Championship PTE Ltd. Betalning för tecknade aktier ska ske med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet är giltigt intill tiden för årsstämman 2022.
        
 • Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Ragnar Åhgrens förslag, att välja Håkan Örtenholm, Måns Sjöstedt och Leif Lindqvist till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2022. Beslöts att välja Ragnar Åhgren till styrelsens ordförande.
   

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04