Vid extra bolagsstämma den 17 december 2021 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com.

Bolagsstämman beslutade:

 • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bland annat att
   – 
  Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.
   – Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
   – Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 55 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Bemyndigandet ersätter det av årsstämman lämnade bemyndigandet.
 • Stämman valde Rafael Escanez och Yago Mendez till nya ledamöter i styrelsen.
  Håkan Örtenholm utsågs till styrelsens ordförande.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com, +46 72 296 94 63

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04