Vid årsstämma den 11 maj 2021 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut, i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämma, som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com. Stämman hölls enbart genom poströstning. 

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.

  • Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

  • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och omvalde styrelseledamöterna Johan Svärd, Ragnar Åhgren, Anders Aspegren, Meg Tivéus, Vivianne Holm och Thomas Tscherning. Årsstämman omvalde Johan Svärd till styrelseordförande.

  • Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Henrik Boman kommer vara huvudansvarig revisor.

  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 285 600 kronor till styrelseordföranden och med 142 800 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget styrelsearvode utgår till verkställande direktören.

  • Årsstämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04