Vid årsstämman den 21 juni 2022 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämma som hållits tillgänglig på bolagets webbplats www.inzile.com. Stämman hölls enbart genom poströstning.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 285 600 kronor till styrelseordföranden och med 142 800 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

På begäran av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget kommer val av styrelse och revisor att anstå till en fortsatt årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För ytterligare information:

Måns Sjöstedt, CEO Inzile, mans.sjostedt@inzile.com, +46 70 946 69 05

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04