Vid årsstämma den 12 juni 2020 i Inzile AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.
   
 • Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
   
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
   
 • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och omvalde styrelseledamöterna Johan Svärd, Ragnar Åhgren, Anders Aspegren, Meg Tivéus och Vivianne Holm samt valde Thomas Tscherning till ny ledamot. Årsstämman omvalde Johan Svärd till styrelseordförande.
   
 • Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor.
   
 • Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, 120 000 kronor till styrelsesekreteraren och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget styrelsearvode utgår till verkställande direktören.
   
 • Årsstämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Årsstämman godkände styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 425 858 aktier enligt följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Alioth AB med 295 858 aktier, Maxander Group AB med 59 000 aktier och Firstmind Holding AB med 71 000 aktier. Teckningskursen ska vara 16,90 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar en av styrelsen bedömd marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske senast den 12 juni 2020. Alioth AB ska ha rätt att betala för tecknade aktier genom kvittning av brygglån. Aktiekapitalet kan öka med högst 42 585,80 kronor. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta brygglån till aktier och enligt styrelsen ligger det i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
   
 • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Emission ska kunna avse units innefattande aktier och teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 % av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman. 

Videoinspelat VD-anförande av Ragnar Åhgren till årsstämman finns på Inziles hemsida https://inzile.com/investor-relations/bolagstamma/.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04