Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070 ("Bolaget"), kallas härmed till fortsatt bolagsstämma torsdagen den 18 augusti 2022 kl 10:00 på Urban Escape Building, Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm.

Vid årsstämman den 21 juni 2022 begärde ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget att beslut om val av styrelse och revisor skulle att anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 augusti 2022
  • dels senast den 15 augusti 2022 ha anmält sitt deltagande till Bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att äga rätt att delta i stämman, utöver att anmäla deltagande vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken. Sådan införing kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens förfaranden sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 12 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Inzile AB (publ), Box 551, 593 21 Västervik eller via e-post till info@inzile.com. Vid anmälan ska namn och person­/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde bör även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud m.m.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör en kopia av denna i god tid före stämman insändas till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21 Västervik eller via e-post till info@inzile.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.inzile.com.Fullmakten är giltig i ett (1) år från dess utfärdande eller den längre tid som anges i fullmakten, dock längst i fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, som inte är äldre än ett (1) år och som visar firmateckningen, biläggas till formuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse och revisor

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Val av styrelse och revisor 

Förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på den fortsatta bolagsstämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har 53 586 852 aktier och röster.

_____________________

Inzile AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Arbetande Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com
+46 72 296 94 63

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com,
+46 73 325 75 04