Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fridagen den 18 februari 2022 kl 14:00 på WeWork Urban Escape, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Utövande av rösträtt vid stämman
en som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 februari 2022 samt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 14 februari 2022, och
  • anmäla sin avsikt att delta till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast den 14 februari 2022.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 14 februari 2022 anmäla detta till bolaget antingen genom post till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21 Västervik eller genom e-post till info@inzile.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda ett digitalt formulär på www.inzile.com som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 14 februari 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Ombud m m

Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.inzile.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val till styrelsen

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets majoritetsägare, eFashion Championship PTE Ltd föreslår att Håkan Örtenholm utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Val till styrelsen

Bolagets majoritetsägare, eFashion Championship PTE Ltd föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant och att Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos del Rio utses till nya ledamöter i styrelsen. Ragnar Åhgren, Måns Sjösted, Rafael Escanez och Yago Mendez avgår som ledamöter i styrelsen.

En presentation av Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos del Rio finns på inzile.com.

Styrelsen kommer, om stämman beslutar i enlighet med förslaget, bestå av Håkan Örtenholm (ordförande), Leif Lindqvist, Enrique Bañuelos, Gloria Bañuelos och Juan Carlos del Rio.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseordföranden utgår med 285 600 kronor (sex prisbasbelopp) och med 142 800 kronor (tre prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter vilket även gäller för de nya ledamöterna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har 53 586 852 aktier och röster.

_____________________

Inzile AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Håkan Örtenholm, Styrelseordförande Inzile, hakan.ortenholm@inzile.com, +46 72 296 94 63

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04