Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 september 2021 kl. 10.00 på Baumansgatan 4, 593 32 Västervik.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 september 2021,
  • dels senast den 13 september 2021 ha anmält sitt deltagande till Bolaget. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att äga rätt att delta i stämman, utöver att anmäla deltagande vid den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken. Sådan införing kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens förfaranden sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 14 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Anmälan om deltagande vid stämman kan ske via post till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21 Västervik eller via e-post till info@inzile.com. Vid anmälan ska namn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde bör även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud m.m.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör en kopia av denna i god tid före stämman insändas till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21 Västervik eller via e-post till info@inzile.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.inzile.com. Fullmakten är giltig i ett (1) år från dess utfärdande eller den längre tid som anges i fullmakten, dock längst i fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, som inte är äldre än ett (1) år och som visar firmateckningen, biläggas till formuläret. 

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av två justeringspersoner;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Godkännande av förvärv av aktier i QEV Tech Holdings S.L.;
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier;
  8. Val till styrelsen.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare i Bolaget föreslår att Jan Pyrell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 4 – Val av två justeringspersoner

Aktieägare föreslår att Peter Wergens och Jacob Ryer (eller, om dessa inte har möjlighet, de personer som styrelseordföranden istället utser) ska utses till justeringspersoner. 

Punkt 6 – Godkännande av förvärv av aktier i QEV Tech Holdings

Aktieägare föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna Bolagets förvärv av aktier i QEV Tech Holdings S.L. (”QEV Holdings”). Som offentliggjordes den 21 och 24 juni samt den 5 augusti 2021 har Bolaget ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av 80% av aktierna i QEV Holdings. Förvärvet är villkorat av godkännande av den extra bolagsstämman. För att genomföra förvärvet ska Bolaget emittera högst 33 759 717 aktier, detta för att möjliggöra för eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”), den nuvarande aktieägaren av samtliga aktier i QEV Holdings, att förvärva 63% av aktierna i Bolaget efter nyemissionen, som betalning för aktierna i QEV Holdings.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

För att kunna genomföra det föreslagna förvärvet av aktier i QEV Holdings och för att ge styrelsen flexibilitet i transaktionen, föreslår aktieägare att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en nyemission av högst 33 759 717 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast eFC. Betalning för tecknade aktier ska ske med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet är giltigt intill tiden för årsstämman 2022. Bemyndigandet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av aktier QEV Holdings i enlighet med punkt 6 i dagordningen.

Förslaget ska, för att äga giltighet, biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Val till styrelsen

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare i vissa fall rätt att på bolagsstämman begära upplysningar från Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Handlingar

Denna kallelse innehåller det fullständiga förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, och kommer som sådant att hållas tillgängligt på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior av denna kallelse, samt eventuella ytterligare handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att skickas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även, senast det datum som anges ovan, att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.inzile.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har 19 827 135 aktier och röster.

_____________________

Inzile AB (publ)

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89