Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 december 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 17 december 2021.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 9 december 2021, och dels senast den 16 december 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 9 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 13 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på www.inzile.com som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 16 december 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i det digitala poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.inzile.com. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast 7 december 2021, till Inzile AB, Box 55, 593 21 Västervik eller via e-post till info@Inzile.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.inzile.comsenast 12 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

8. Val till styrelsen

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare i Bolaget föreslår att Håkan Örtenholm utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av två justeringspersoner

Aktieägare föreslår att Ragnar Åhgren och Peter Wergens (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nedan föreslagna ändringar i bolagsordningen i syfte att ändra Bolagets säte, ort för bolagsstämma samt ändra aktie- och kapitalgränser för att möjliggöra emissionsbemyndigande som föreslås under punkt 7.

Nuvarande lydelser:

1.              Firma

Bolagets firma är lnzile AB (publ). Bolaget är publikt.

2.              Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun.

4.              Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.

5.              Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.

Föreslagna lydelser:

1.              Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är lnzile AB (publ). Bolaget är publikt.

2.              Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

4.              Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5.              Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.

Förslaget innefattar att punkt 9 i bolagsordningen om ort för stämma utgår så att stämma efter ändring endast kan hållas där styrelsen har sitt säte och att punkterna 10-14 numreras om.

Förslaget ska, för att äga giltighet, biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 55 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka Bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i Bolagets ägarkrets och/eller att tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande eller för eventuella förvärv som Bolaget kan komma att göra samt att

möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Bemyndigandet ersätter det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Val till styrelsen

Styrelsen föreslår att Rafael Escanez och Yago Mendez väljs till ledamöter i styrelsen och att Håkan Örtenholm väljs till styrelsens ordförande.

Presentation av de föreslagna ledamöterna hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

Styrelsen kommer om stämman beslutar i enlighet med förslaget att bestå av Håkan Örtenholm (ordförande), Måns Sjöstedt, Leif Lindqvist, Ragnar Åhgren, Rafael Escanez och Yago Mendez.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseordföranden utgår med 285 600 kronor (sex prisbasbelopp) och med 142 800 kronor (tre prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter vilket även gäller för de nya ledamöterna.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior av denna kallelse, samt eventuella ytterligare handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att skickas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även, senast det datum som anges ovan, att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.inzile.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster

Bolaget har 53 586 852 aktier och röster.

_____________________

Inzile AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04