Inziles VD Daniel Wedberg har meddelat att han avgår och kommer att lämna bolaget.

 – Inzile har gått in i en ny fas för att internationalisera bolaget och kommer därmed behöva en VD med en annan kompetens och erfarenhet, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseordförande i Inzile. Vi ska utveckla nya typer av fordon med ett betydligt större mjukvaru- och tjänsteinnehåll för att möta de nya behoven på den globala marknaden. Framtidens kunder kommer vilja köpa fordon som en tjänst – Electric Vehicles as a Service – och vi kommer att bygga tjänster kring uppkopplade bilar med hjälp av AI. Det ställer krav på ett annat ledarskap och en förståelse för denna typ av affärer, tillägger Ragnar Åhgren.

Inzile kommer omgående påbörja processen med att rekrytera en ny VD. Vid behov kommer Inziles kommersiella chef Klas Åhgren gå in som tillförordnad VD tills en ny VD är på plats.

På begäran av en majoritet av Inziles aktieägare, och med stöd av ordföranden Ragnar Åhgren, fortsätter bolaget att processen med att kalla till en extra bolagsstämma för att välja nya styrelseledamöter och fatta beslut om förvärv av 80% av aktierna i QEV Tech Holdings. Givet att Inziles bolagsstämma röstar ja till förslaget om förvärvet kommer bolaget att förnya sin riktning och ledning för att ta sin nya globala väg till att bli ett ledande företag inom elmobilitetslösningar för specialfordon, produktionen av så kallade eFashion-hyperbilar samt design och kommersialisering av elfordon för segmentet hotel & resorts.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, Styrelseordförande i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Augusti 2021, kl. 23.45 CET.