Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets teckningsoption av serie TO 1 tas upp till handel på Nasdaq First North med den 22 juli 2019 som första handelsdag.

Teckningsoptioner av serie 2019/2020 i Inzile AB (publ)kommer att den 22 juli 2019 att tas upp till handel under kortnamn INZILE TO 1 med ISIN-kod SE0012622553. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i Inzile under perioden från och med den 1 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Handel med aktier i Inzile, under kortnamnet INZILE, på Nasdaq First North inleddes den 27 juni 2019. 


Kontakt:
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB. 
E-mail: ragnar.ahgren@inzile.com, tel.: 0733-56 89 89

Certified Advisor
FNCA är Bolagets Certified Advisor. E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528 00 399