Svårigheter med komponentförsörjningen fortsätter att bromsa Inziles produktion. Den rådande pandemin orsakade inledningsvis förseningar i leveranser av nödvändiga komponenter, men även kvalitetsproblem hos en underleverantör har under senare tid spelat in. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa komponentförsörjningen och vår förhoppning är att den ska fungera mer normalt framöver. Produktionslinan fungerar väl och Inzile förutser att totalt 50 fordon kommer att färdigproduceras i år, jämfört med som kommunicerades den 24 september, 120 fordon.  Förutsatt normaliserade leveranser av komponenter räknar Inzile med att successivt öka produktionstakten till fyra fordon per dag under andra halvåret 2021.

För närvarande utvärderas Inziles ellastbil Pro4 av ett flertal större privata företag samt av ett antal kommuner runt om i Sverige. Utvärderingen löper enligt plan och försäljningspotentialen för 2021 bedöms vara god. Antalet förfrågningar genom konfiguratorn på bolagets hemsida har varit tillfredsställande under 2020. Provkörning är en viktig del av försäljningsprocessen och därför har Inzile under fjärde kvartalet rekryterat ytterligare säljare för att möta den höga efterfrågan på demonstrationer runt om i landet.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon, EUV, är ett nischsegment inom fordonsindustrin vilket väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner, parkförvaltningar och e-handlare, vilka vill eliminera utsläppen i städerna.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzle.com, 073-356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073-325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2020 kl. 18.30 CET.