Inziles plan om en produktion av 360 fordon för 2020 ligger fast och, liksom tidigare meddelats, innebär detta att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten.

Inzile arbetar trots det rådande världsläget vidare med full kraft för att nå uppsatta mål. Oberoende av Covid-19 är trenden att efterfrågan av fossilfria transporter fortsätter att öka.

En stor del av världens fordonsindustri har blivit negativt påverkad av Coronapandemin, men till skillnad från andra företag påverkas inte Inziles produktion i samma utsträckning. Leveransförseningar har uppstått men då företaget befinner sig i en uppstartsfas vad gäller tillverkningen ligger fokus under våren som tidigare på nyanställning och utbildning av montörer. Väsentliga pågående arbeten under våren är också utarbetande av monteringsanvisningar och underlag för serviceverkstäder.

Inziles plan om en produktion av 360 fordon för 2020 ligger fast och, liksom tidigare meddelats, innebär detta att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten.

Inzile PRO4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag och e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna, samt kommuner och parkförvaltningar. 

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89