Under perioden 1-30 augusti 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i Inzile AB (publ) möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt tecknades 2 670 485 aktier, vilket innebär en teckningsgrad om 99,2 procent. Inzile tillförs därmed cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader.

 – Utfallet av optionslösen är glädjande, säger Ragnar Åhgren, vd för Inzile. Likviden tillsammans med befintlig kassa kommer finansiera höstens serieproduktion av fordon samt övrigt rörelsekapitalbehov.

Inzile emitterade 5 386 125 teckningsoptioner av serie TO 1 i samband med den publika emissionen som genomfördes under maj/juni 2019. Två (2) teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie av respektive slag för 12,25 SEK per aktie under perioden 1-30 augusti 2020.

Bland de som utnyttjade de teckningsoptioner som de erhöll i samband med den publika emissionen i maj/juni 2019, återfinns bland annat Ragnar Åhgren, vd för Inzile tillika största ägare, Klas Åhgren, försäljningschef och tredje största ägare, samt Bring Express Sweden AB, vars första beställda klimatneutrala ellastbil levererades i juni 2020.

Totalt tecknades 2 670 485 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att 5 340 970 teckningsoptioner av serie TO 1 av totalt 5 386 125 utnyttjades, vilket innebär en teckningsgrad om 99,2 procent. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 1 722 713,5 SEK. Antalet aktier ökar från 14 556 650 till 17 227 135. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen. Aktieinvest FK AB har anlitats som emissionsinstitut.

Inziles handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet INZILE.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wergens, CFO
Tel: +46 73-325 75 04
E-post: peter.wergens@inzile.com