Coronapandemin medför att vissa av Inziles underleverantörer tillfälligtvis inte kan förse bolaget med de komponenter som behövs. Detta innebär att omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten kommer att vara leveransklara först under första kvartalet 2021.

– Målet om 360 tillverkade fordon för 2020 kommer inte nås, utan vi landar på omkring en tredjedel av denna volym. På grund av ovissheten kring Coronakrisen så lämnar vi ingen prognos för 2021, säger Inziles VD Ragnar Åhgren.

– Vi förutser att leveranserna av de komponenter som är försenade successivt återupptas under Q4 2020 och Q1 2021. Vi reserverar oss dock för ovissheten i Coronapandemins fortsatta utveckling och den inverkan detta kan få på logistik och leveranser, avslutar VD Ragnar Åhgren.

Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är ett nischsegment inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.

 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020  kl. 17.20 CET.