Inzile AB (publ) (“Inzile”) har ingått ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings (“QEV Holdings”), som i sin tur är delägare i det spanska företaget QEV Technologies SL (“QEV Tech”).

Avtalet kräver att nedanstående villkor uppfylls, i första hand godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market. Vid bolagsstämman kommer Inzile föreslå att aktier emitteras för att möjliggöra för den strategiska investeraren, tillika internationella elmobilitetskoncernen eFashion Championship PTE Ltd (“eFC”), att förvärva 63% av aktierna i Inzile. eFC äger 100% av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger 100% av aktierna i eFC. Syftet med eFC: s förvärv är att genom Inzile att etablera en ledande europeisk hub för elfordon och att säkra nödvändiga resurser för en global expansion. Avtalet är villkorat till att följande kriterier uppfylls:

  • Godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma
  • Godkännande av Nasdaq First North Growth Market, med undantag eller inget behov av ett uppköpserbjudande (OPA). Endast med detta krav kommer transaktionen att genomföras, motiverad av den föreslagna industriella planen som gynnar alla parter och minoritetsaktieägare.
  • Bekräftelse på att QEV Holdings äger och kontrollerar 51% av QEV Tech och att intäkter och resultat från QEV Tech kommer att konsolideras in i Inzile

Med denna allians siktar Inzile på att bli det ledande företaget inom elmobilitetsmarknaden i Europa samt en viktig aktör på den nordamerikanska marknaden. Detta kommer att åstadkommas genom en framtida etablering av en juridisk enhet och dotterbolag i USA. QEV Techs immateriella rättigheter avseende den nordamerikanska marknaden kommer att överföras till Inzile AB (publ). Ledningen för Inzile kommer att kvarstå i Sverige.

 – Detta avtal hjälper Inzile att bli ledande inom lösningar för elmobilitet på internationell nivå. QEV Techs ingenjörer och deras breda erfarenhet av utveckling av elfordon utgör en solid plattform för vår globala expansion, säger Ragnar Åhgren, huvudägare och styrelseledamot i Inzile. Enrique Bañuelos investerar i elmobilitetslösningar, fastigheter och finanssektorn och vi kommer att kunna nyttja hans erfarenhet och nätverk på globala marknader – främst i USA, Sydamerika och Asien, fortsätter Ragnar Åhgren.

 – För vår koncern är Inzile den perfekta plattformen för att konsolidera europeiska elmobilitetsföretag och genomföra internationella joint ventures, företrädesvis i USA och Sydamerika, säger Enrique Bañuelos, ägare till Bendinat Group. Framtiden kräver design  av elmobilitetslösningar som marknaden och konsumenterna efterfrågar, genom nya kommersiella, finansiella och digitala kanaler, fortsätter Enrique Bañuelos.

Nyckeltal från QEV Techs reviderade finansiella rapport 2018 (2017):

  • Omsättning                   12 589 555  (7 031 715) EUR
  • Rörelseresultat                  937 555  (1 080 212) EUR
  • Årets resultat                     883 902     (799 998) EUR
  • Balansomslutning           6 520 625  (3 240 894) EUR

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseledamot i Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl. 08.00 CET.