Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Nasdaq har godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North med den 27 juni 2019 som första handelsdag. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet INZILE med ISIN-kod SE0012570208. 

Inzile har tidigare meddelat att Bolagets nyemission av Units inför listningen på Nasdaq First North tecknades till cirka 131 procent, motsvarande 59,1 MSEK, och att Bolaget därigenom tillförts cirka 1 000 nya aktieägare.

VD Ragnar Åhgren kommenterar:”Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Inzile har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att producera den initiala provserien av PRO4 med start redan i sommar. Därtill kommer omfattande arbete att läggas ner på förberedelser inför serieproduktionen i höst, med ambition att tillverka 60 st fordon. Därutöver kommer vi att lägga ner omfattande arbete på sälj och marknad. Att minska transportutsläppen i städer är en angelägen fråga som berör näringsliv, myndigheter och naturligtvis städernas invånare. Därför är det så kul att bredda ägandet och ge fler möjlighet att bli en del av denna positiva utveckling.”

Nasdaqs godkännande av Inziles noteringsansökan är villkorat av att ingenting inträffar i Bolaget som skulle föranleda Nasdaq att göra en annan bedömning.

De teckningsoptioner som emitteras vederlagsfritt som en del av nyemissionen av Units avses tas upp till handel på Nasdaq First North så snart som möjligt efter registrering hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer handlas under kortnamnet INZILE TO1 med ISIN-kod SE0012622553.

På önskemål från Nasdaq lämnar Inzile nedanstående kompletterande upplysningar inför noteringen på Nasdaq First North. 

  • Inzile har, per dagens datum, mottagit ordrar om totalt åtta stycken Inzile PRO4-fordon, varav ordrar om tre fordon avser uthyrning.
  • Inzile har tidigare informerat om att Bolaget har ingått ett exklusivitetsavtal med Bring Express AB (”Bring”), vilket ger Bring exklusivitet att förvärva fordon inom segmentet last mile / transporttjänster. Exklusiviteten innebär att Bolaget, under förutsättning att Bring beställer vissa minimivolymer under perioden 2019–2020, åtar sig att inte sälja fordon till andra kunder verksamma inom samma segment under denna period. De minimivolymer som Bring har att beställa för att åtnjuta exklusivitet utgör ingen större del av Bolagets mål om att uppnå en försäljning av minst 1 000 fordon per år inom en fyraårsperiod.
  • Bolaget avser att bedriva försäljning av fabriksnya fordon. Sådan försäljning förutsätter tillstånd från Transportstyrelsen. Bolaget avser att ansöka om sådant tillstånd när verksamheten så kräver och Bolagets uppfattning är att tillståndet kommer att beviljas. Det föreligger dock en risk för att tillståndsprocessen försenas eller fördröjs eller att tillstånd inte beviljas. Om denna risk aktualiseras skulle det kunna få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Inziles nyemission. Prospektet finns tillgängligt på Inziles hemsida, www.inzile.com

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB har agerat som legal rådgivare åt Inzile i samband med nyemissionen och noteringen.

Kontakt:
Ragnar Åhgren, VD Inzile AB. 
E-mail: ragnar.ahgren@inzile.com, tel.: 0733-56 89 89

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528 00 399.