Inzile AB (publ) har idag den 12 oktober 2021 fullföljt transaktionen med eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) som offentliggjordes den 5 augusti 2021, enligt följande. 

I enlighet med ett enhälligt godkännande från en extra bolagstämma i Inzile den 20 september 2021 har Inzile förvärvat 80% av aktierna i QEV Tech Holdings S.L, (”QEV Holdings”), vilket i sin tur äger 19,64% av aktierna i det spanska elfordonsinriktade teknikbolaget QEV Technologies SL. Köpeskilling var ca 494 MSEK och tillträde ägde rum omedelbart. 

I samband med förvärvet har styrelsen för Inzile, enligt den nämnda extra bolagstämmans enhälliga bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till eFC, genom kvittning av eFC:s hela fordran mot Inzile hänförlig till överlåtelsen av aktierna i QEV Holdings. Detta innebär att eFC efter registrering av emissionen kommer att äga 63% av Inzile. Teckningskurs var 14,62 SEK per aktie, vilket grundar sig på volymvägd snittkurs under perioden 20 september-6 oktober 2021. 

Ett villkor för förvärvet var att eFC beviljades ett undantag från sin budplikt som annars skulle ha uppkommit i samband med aktieteckning i den aktuella emissionen. Ett sådant undantag har beviljats av Aktiemarknadsnämnden, varför villkoret har uppfyllts.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 16.30 CET.