Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets nyemission inför listning på Nasdaq First North om 45,1 MSEK har tecknats till 59,1 MSEK, motsvarande cirka 131 % fördelat på cirka 1 000 tillkommande aktieägare. Teckningar har erhållits från allmänheten, från parter som lämnat teckningsåtaganden, från institutioner samt genom kvittning av tidigare upptagna lån från VD Ragnar Åhgren genom bolag. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om totalt 661 125 Units, motsvarande cirka 6,3 MSEK. Efter kvittning av tidigare upptagna lån om 6,95 MSEK tillförs Inzile därmed cirka 44,5 MSEK kontant före emissionskostnader.

Aktieägarna i Inzile beslutade den 21 maj 2019 på årsstämman om emission av maximalt 4 725 000 Units à 9,55 kr/st, riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige (”Listningsemissionen”). Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. I syfte att tillgodose ett stort intresse av att teckna ytterligare Units äger styrelsen rätt att besluta att ge ut ytterligare maximalt 1 050 000 Units till samma teckningskurs, varav 525 000 Units av dessa ska vara reserverade för institutionella investerare (”Övertilldelningsemissionen”). Teckningstiden i Listningsemissionen pågick under perioden från och med 27 maj till och med den 11 juni 2019.

I Listningsemissionen emitteras sammanlagt 4 725 000 Units, varav 727 748 Units betalas genom kvittning och resterande betalas kontant. Därutöver har Styrelsen beslutat att emittera ytterligare 661 125 Units inom ramen för Övertilldelningsemissionen, varav 136 125 Units emitteras till World Replication Fund. Totalt tillförs Inzile därmed cirka 44,5 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units uppgår antalet aktier till 12 485 644 i Bolaget och antalet teckningsoptioner av serie TO1 till 5 386 125. Aktiekapitalet kommer att öka med 538 612,50 SEK till 1 248 564,40 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 till 30 augusti 2020 kommer ytterligare 2 693 063 aktier emitteras, vilket skulle medföra en utspädningseffekt om totalt cirka 17,7 procent. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket. Efter genomförd emission kommer antalet aktieägare att uppgå till cirka 1 050.

Aktieinvest FK AB, som är emissionsinstitut för transaktionen, kommer att skicka ut avräkningsnotor till samtliga tecknare. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De tecknare som gjort sin anmälan via förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 18 juni 2019. Aktierna kommer att levereras omgående till respektive värdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer att levereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 26 2019. Handel i teckningsoptionerna beräknas tentativt inledas under vecka 27, 2019. Exakt datum för första dag för handel i teckningsoptioner kommer att kommuniceras i ett separat pressmeddelande.

 G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi KB har agerat som legal rådgivare i samband med emissionen. Nordnet Bank har agerat Selling agent i samband med emissionen.

 Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier är den 27 juni 2019, förutsatt att Bolagets ansökan godkänns, vilket kommer att tillkännages i ett separat pressmeddelande.

 VD Ragnar Åhgren kommenterar: ”Vi är stolta och hedrade över det stora intresse som Inzile har tilldragit sig och vi hälsar samtliga nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att producera den initiala provserien av PRO4 med start redan i sommar. Därtill kommer omfattande arbete att läggas ner på förberedelser inför serieproduktionen i höst, med ambition att tillverka 60 st fordon. Därutöver kommer vi att lägga ner omfattande arbete på sälj och marknad. Att minska transportutsläppen i städer är en angelägen fråga som berör näringsliv, myndigheter och naturligtvis städernas invånare. Därför är det så kul att bredda ägandet och ge fler möjlighet att bli en del av denna positiva utveckling”. 

Kontakt:
VD, Ragnar Åhgren Inzile AB


I pressmeddelandet som offentliggjordes den 10 juni 2019 meddelade Inzile att fonden Thyra Hedge A tecknade i emissionen. Denna teckning har sedermera överlåtits till fonden World Replication Fund. Båda fonderna ägs och förvaltas av Inge Heydorn på Finserve Nordic, tidigare Sentat Asset Management AB (orgnr 556695-9499).

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser för den kommande listningen vid Nasdaq First North (förutsatt godkännande för upptagande till handel). E-mail: info@fnca.se, tel.: 08-528 00 399.