Första kvartalet 2021 i korthet

  • Etablering av säljbolag i Norge inledde internationell expansion
  • Utvärdering av produktion i Spanien påbörjades
  • Riktad nyemission tillförde bolaget 127 MSEK

Första kvartalet 2021 i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (0) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -19,3 (-10,1) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -19,4 (-10,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,01 (-0,81) SEK

Händelser under perioden

Inzile har inlett sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Norge för försäljning av ellastbilen Pro4. En säljare, specifikt inriktad på den norska marknaden, har rekryterats och förhandlingar pågår angående anställning av en chef för säljbolaget.

Inzile har inlett förhandlingar avseende etablering av produktion av ellastbilen Pro4 i Barcelona i Spanien, med avsikt att kunna leverera fordon till södra Europa. Målsättningen är att produktionen ska påbörjas 2022.

Inzile genomförde i januari en riktad nyemission av 2,6 miljoner aktier som tillförde bolaget cirka 127 MSEK före transaktionskostnader. Nyemissionen riktades främst mot svenska och internationella institutionella investerare. Syftet med nyemissionen var att finansiera Inziles investeringar i teknologisk utveckling av produktionsanläggningar, fordon och kundplattformar samt förstärka insatserna inom försäljning och marknadsföring. 

Händelser efter perioden

Inzile har erhållit ytterligare en order om fyra ellastbilar av modellen Pro4 från Tier Mobility i Sverige. Hittills har Inzile levererat sju fordon till elscooterföretaget Tier och under våren kommer ytterligare sju fordon att levereras. Från sommaren 2021 kommer därmed totalt 14 Inzilefordon vara i drift i Tier Mobilitys svenska verksamhet.  

Inzile fortsätter sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Tyskland för försäljning av den eldrivna lätta lastbilen Pro4. Ett säljkontor är upprättat i Berlin, centrum i Tyskland för techbolag med hållbara affärsmodeller.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08:00 CET.