Första kvartalet 2020 i korthet

  • Produktionsmålet för 2020 höjdes från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %.
  • En plan upprättades för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.
  • Inzile och Bosch ingick samarbetsavtal avseende service.

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81 (-0,33) SEK

Händelser under perioden

Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på företagets produkter inom samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att Inzile kan sälja mer än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile och Bosch har ingått samarbetsavtal avseende service av Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden. Bosch närvaro på övriga europeiska marknader kommer även att underlätta Inziles internationella expansion.  

Händelser efter perioden

Inzile meddelade den 2 april 2020 att bolaget, trots det rådande världsläget, arbetar vidare med full kraft för att nå uppsatta mål. Inziles plan om en produktion av 360 fordon för innevarande år ligger fast och liksom tidigare meddelats innebär detta att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten 2020.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08.01 CET.