Tredje kvartalet 2021 i korthet

 • Reviderat avtal ingicks avseende förvärv av 80% av QEV Tech Holdings
 • Förvärv av 80% av QEV Tech Holdings beslutades på extra stämma
 • Organisationens storlek anpassades till rådande försäljningsläge
 • Johan Svärd avgick som styrelsens ordförande – ersattes av Ragnar Åhgren
 • Fyra styrelseledamöter avgick – tre nya styrelseledamöter valdes in
 • Daniel Wedberg avgick som VD – Klas Åhgren tillträdde som tf. VD

Tredje kvartalet 2021 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,92 (0,04) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,0 (-11,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -35,0 (-11,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,76 (-0,77) SEK

Första nio månaderna 2021 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,7 (2,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -82,5 (-32,5) MSEK    
 • Periodens resultat uppgick till -82,7 (-32,7) MSEK     
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,21 (-2,42) SEK

Händelser under perioden

Huvudägaren och styrelseledamoten i Inzile, Ragnar Åhgren, valdes till styrelsens ordförande. Han var till den 31 maj 2021 VD för Inzile. Ragnar Åhgren efterträdde därmed Johan Svärd, som lämnade styrelsen.

Efter intensiva förhandlingar mellan Inzile och spanska eFashion Championship nåddes i början av augusti en reviderad lösning avseende den strukturaffär som presenterades i slutet av juni. Ett villkorat avtalingicks härmed, vilket gav Inzile 80% av aktierna i QEV Tech Holdings, som i sin tur äger 19,64% av QEV Technologies. Avtalet var villkorat av beslut på extra stämma i Inzile samt att Nasdaq godkände transaktionen.

Inzile genomförde en anpassning av organisationens storlek. Styrelse och ledning gjorde bedömningen att en minskning av kostnaderna var nödvändig för att göra Inzile till ett lönsamt och framgångsrikt tillväxtbolag. Organisationens storlek anpassades därför till den aktuella intäktsnivån och omfattade såväl bolagets ledning som övrig personal.

Fyra ledamöter ur styrelsen för Inzile – Anders Aspegren, Vivianne Holm, Meg Tivéus  och Thomas Tscherning avgick på egen begäran.

Inziles VD Daniel Wedberg meddelade sin avgång, men kvarstod i tjänst tills en tillförordnad VD kunnat utnämnas av styrelsen.

Extra bolagsstämma i Inzile beslutade att godkänna förvärv av 80% av aktierna i QEV Tech Holdings och att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 33 759 717 aktier. Rätt att teckna aktier skulle, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast eFashion Championship. Betalning för tecknade aktier skulle ske med apportegendom eller genom kvittning.

Extra stämma beslutade vidare att, i enlighet med dåvarande huvudägaren tillika styrelseordföranden Ragnar Åhgrens förslag, välja Håkan Örtenholm, Måns Sjöstedt och Leif Lindqvist till styrelseledamöter för tiden fram till årsstämman 2022.

Styrelsen i Inzile utsåg Klas Åhgren som tillförordnad VD med omgående tillträde. Han var under perioden 2018-2021 kommersiellt ansvarig på Inzile och är en av de större aktieägarna i bolaget.

Händelser efter perioden

I enlighet med ett enhälligt godkännande från extra bolagstämma förvärvade Inzile 80% av aktierna i QEV Tech Holdings. Köpeskilling var ca 494 MSEK och tillträdet ägde rum omedelbart. I samband med förvärvet beslutade styrelsen, enligt den nämnda extra bolagstämmans enhälliga bemyndigande, om en riktad nyemission till eFashion Championship (”eFC”) genom kvittning av eFC:s hela fordran mot Inzile hänförlig till överlåtelsen av aktierna i QEV Tech Holdings. Teckningskursen var 14,62 SEK per aktie. Detta innebär att eFC sedan registreringen av emissionen äger 63% av Inziles utestående aktier.

Inzile erhöll en order, till ett värde av 22 MSEK, från spanska Pinero Group avseende utveckling och leverans av batterisystem till deras befintliga fordonsflotta inom hotel & resort. Ordern kommer att levereras under Q4 2021 och Q1 2022 till Pineros anläggningar i Västindien.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.00 CET.