Tredje kvartalet 2020 i korthet

 • Ramavtal tecknades med Ramudden för initial leverans av sex fordon
 • Avtal slöts om leverans av ytterligare två fordon till Picsmart 
 • Energimyndigheten valde ut Inzile för deltagande i förstudie avseende utveckling av
  kombinerat batteri- och bränslecellssystem
 • Inlösen av teckningsoptioner tillförde Inzile 32,7 MSEK genom nyemitterade aktier

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,9 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,3 (-10,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11,5 (-10,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,77 (-0,82) SEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,5 (-15,0) MSEK     
 • Periodens resultat uppgick till -32,7 (-15,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,42 (-1,77) SEK

Händelser under perioden

Under perioden 1-30 augusti 2020 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 i Inzile möjlighet att teckna nyemitterade aktier. Totalt tecknades 2 670 485 aktier, vilket innebär en teckningsgrad om 99,2 procent. Inzile tillfördes därmed cirka 32,7 MSEK före emissionskostnader.

Inzile valdes ut av Energimyndigheten för att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations elektriska system för elfordon speciellt anpassat till det nordiska klimatet.

Ett ramavtal tecknades med Ramudden, som är en helhetsleverantör av arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer.
I ett första skede levereras sex fordon. Lastbilarna kommer användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad.

Inzile meddelade att Coronapandemin medför att vissa underleverantörer tillfälligtvis inte kan förse bolaget med komponenter. Detta innebär att omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten kommer att vara leveransklara först under första kvartalet 2021.

Inzile kommunicerade att bolaget redan under fjärde kvartalet i år kommer kunna nå en produktionstakt om 1 000 fordon per år. Detta förutsätter att erforderligt material och komponenter finns i lager. Enligt bolagets ursprungliga planer skulle denna produktionstakt nås först år 2022.

Inzile aviserade leverans av ytterligare två fordon till Picsmart, varav det första i september, inom det ramavtal som tecknades i december 2019. Picsmart har under 2020 utvärderat den första ellastbilen från Inzile i sin verksamhet, vilket lett till den kompletterande ordern.

Händelser efter perioden

Inzile har tecknat samarbetsavtal med Eways angående marknadsföring och försäljning av laddinfrastruktur. Syftet med samarbetet är att erbjuda kunder som köper Inziles eldrivna lastbil möjlighet att även införskaffa nödvändig laddinfrastruktur.

Inzile har tecknat ett ramavtal med Doorier, ett snabbväxande techbolag som erbjuder logistiklösningar inom last mile-leveranser. Inzile ska leverera totalt fyra elfordon till Doorier.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 november 2020 kl. 08.00 CET.