Andra kvartalet 2021 i korthet

 • Daniel Wedberg tillträdde som VD för Inzile
 • Ytterligare order från Tier Mobility erhölls
 • Avtal med återförsäljare på den svenska marknaden ingicks
 • Inzile kvalificerade sig för SKR:s ramavtal
 • Villkorat avtal om förvärv av spanska QEV Tech Holdings slöts
 • Villkorad order från spanska eFashion Championship erhölls

Andra kvartalet 2021 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,6 (2,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,2 (-11,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -28,2 (-11,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,42 (-0,85) SEK

Första halvåret 2021 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (2,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -47,5 (-21,2) MSEK    
 • Periodens resultat uppgick till -47,7 (-21,2) MSEK     
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,44 (-1,66) SEK

Händelser under perioden

Inzile erhöll ytterligare en order om fyra ellastbilar av modellen Pro4 från Tier Mobility i Sverige. Dessförinnan hade Inzile levererat sju fordon till elscooterföretaget Tier och under andra kvartalet levererades ytterligare sju fordon. Från sommaren 2021 är därmed totalt 14 Inzilefordon i drift i Tier Mobilitys svenska verksamhet.

Inzile fortsatte sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Tyskland för försäljning av den eldrivna lätta lastbilen Pro4. Bolaget är under bildande.

Inzile var en av åtta anbudsgivare som kvalificerade sig för ramavtal med Adda inköpscentral inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) avseende upphandling av elfordonRamavtalet, som är värt upp till 500 miljoner kronor och gäller i fyra år, gör det enklare för kommuner att upphandla eldrivna arbetsfordon.

Inzile gjorde en topprekrytering från Scania och anställde Daniel Wedberg som VD med tillträde den 1 juni. Daniel Wedberg hade närmast varit strategi- och affärsutvecklingsdirektör och rapporterade till Scanias koncernchef.

Mot bakgrund av att Inzile under första kvartalet hade intensifierat sina försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter på den svenska och den norska marknaden breddades försäljningskanalerna mot återförsäljare. Syftet var att nå ut till fler och nya kunder och försäljningen sker med stöd av Inziles digitala säljplattform.

Inzile slöt avtal med Västkustbaserade Mera Maskin AB som återförsäljare. Avtalet följde Inziles strategiska beslut att expandera sina försäljningskanaler genom partnerskap med lokalt starka aktörer i Sverige och Norge.

Inzile ingick ett villkorat avtal om att förvärva 50% av det spanska företaget QEV Tech Holdings som är delägare i QEV Technologies. Avtalet förutsätter godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma samt godkännande av Nasdaq First North Growth Market.

Inzile erhöll en order från det spanska företaget eFashion Championship PTE Ltd som omfattar 96 eldrivna s.k. hypercars för tävlingsbruk. Det totala ordervärdet är 80 MEUR och Inzile ska ta hand om projektledning av ordern inklusive inköp av leveranskapacitet. Ordern är villkorad av att Inziles förvärv av 50% av QEV Tech Holdings godkänns vid extra bolagsstämma i Inzile.

Händelser efter perioden

Huvudägaren och styrelseledamoten i Inzile, Ragnar Åhgren, valdes till styrelsens ordförande. Han var till den 31 maj 2021 VD för Inzile. Ragnar Åhgren efterträdde därmed Johan Svärd som lämnade Inziles styrelse på grund av krävande engagemang som delägare och styrelseledamot i andra bolag.

Efter intensiva förhandlingar mellan Inzile och spanska QEV Tech Holdings nåddes i början av augusti en reviderad lösning avseende den strukturaffär som presenterades i slutet av juni. Ett villkorat avtal ingicks härmed vilket ger Inzile 80% av aktierna i QEV Tech Holdings, som i sin tur äger 19,64 % av QEV Technologies. Avtalet är villkorat av beslut på extra stämma i Inzile samt att Nasdaq godkänner transaktionen.

För ytterligare information:

Daniel Wedberg, VD Inzile, daniel.wedberg@inzile.com, 070-285 42 55

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021, kl. 08.00 CET.