Andra kvartalet 2020 i korthet

 • De första serietillverkade lastbilarna levererades till kunder
 • Organisationen förstärktes genom etablering av en R&D-enhet
 • En riktad nyemission om cirka 35 MSEK genomfördes

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 (0) MSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,1 (-2,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11,1 (-2,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,85 (-0,42) SEK

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 (0) MSEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,2 (-4,8) MSEK      
 • Periodens resultat uppgick till -21,2 (-4,8) MSEK      
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,66 (-0,75) SEK

Händelser under perioden    

Under det andra kvartalet levererade Inzile de första lastbilarna till kunder. Nedan anges några viktiga leveranser. 

Inzilelevererade den första lastbilen till Bring. Fordonet ska rulla på Stockholms gator och är det första konkreta resultatet av samarbetet mellan Inzile och Bring. Företaget har hittills beställt fem lastbilar av Inzile. 

Inzile levererade en av de första serietillverkade lastbilarna till Picsmart enligt det ramavtal som tecknades i december 2019. Lastbilen kommer inledningsvis att användas i Stockholm, men Picsmarts mål är att likadana fordon ska finnas i fler svenska städer före årets slut. 

Inzile levererade den första utsläppsfria lastbilen till elscooterföretaget Tier Mobility. Inzile och Tier har tillsammans utvecklat en specialdesignad lösning för att hantera Tiers elscootrar som står utplacerade runt om i ett flertal städer. 

Inzile levererade en serietillverkad lastbil till Sundbybergs stad i Stockholm. Detta är Inziles första leverans till en kommun och därmed offentlig sektor som är ett nytt segment för bolaget.

Inzile levererade en serietillverkad lastbil till entreprenadföretaget Etni i Stockholm. Etni är verksamt inom utemiljö och fastigheter med lång erfarenhet av trädgårdsanläggning och underhåll. 

Inzile förstärkte organisationen genom att starta en R&D-enhet i Tranås. Den 1 oktober 2020 anställs där ett tekniskt utvecklingsteam om 12 personer.

I maj månad genomförde bolaget en riktad nyemission om cirka 35 MSEK före emissionskostnader i syfte att accelerera den planerade serieproduktionen av Pro4. Nyemissionen tecknades av ett antal externa strategiska investerare samt av närstående till bolaget. 

Inzile meddelade i början av april 2020 att bolaget, trots det rådande världsläget, arbetar vidare med full kraft för att nå uppsatta mål. Inziles plan om en produktion av 360 fordon för innevarande år ligger fast och innebär att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten 2020.

Händelser efter perioden

Under perioden 1-30 augusti 2020 pågår teckning av nyemitterade aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs bolaget ca 33 MSEK före emissionskostnader. 

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 08.00 CET.