Fjärde kvartalet 2020 i korthet

 • Samarbetsavtal med Eways tecknades
 • Ramavtal med Doorier slöts
 • Kompletteringsorder levererades till Bring
 • Order erhölls från Tier Mobility om 10 ellastbilar
 • Carnegie Investment Bank engagerades som finansiell rådgivare

Fjärde kvartalet 2020 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,1 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24,3 (-35,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -24,4 (-35,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,42 (-2,85) SEK

Helåret 2020 i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -56,8 (-50,6) MSEK     
 • Periodens resultat uppgick till -57,1 (-50,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,96 (-5,35) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske

Händelser under perioden

Inzile tecknade samarbetsavtal med Eways angående marknadsföring och försäljning av laddinfrastruktur. Syftet med samarbetet är att erbjuda kunder som köper Inziles eldrivna lastbil möjlighet att även införskaffa nödvändig laddinfrastruktur.

Inzile tecknade ett ramavtal med Doorier, ett snabbväxande techbolag som erbjuder logistiklösningar inom last mile-leveranser. Inzile ska leverera totalt fyra elfordon till Doorier.

Inzile levererade fyra ellastbilar till Bring av nya modellen Pro4 Max. Det första Inzilefordonet levererades i juni 2020 och har fungerat väl i Brings verksamhet. Även de fyra nya elfordonen kommer användas till fossilfria hemleveranser i stadsmiljö.

Inzile erhöll en uppföljningsorder om 10 eldrivna lastbilar från elscooterföretaget Tier Mobility. Två av lastbilarna levererades i december 2020 och resterande åtta fordon levereras under första kvartalet 2021.

Inzile engagerade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare för att se över bolagets kapitalstruktur och utvärdera olika strategiska initiativ.

Händelser efter perioden

Inzile genomförde i januari en riktad nyemission av 2,6 miljoner aktier som tillförde bolaget cirka 127 MSEK före transaktionskostnader. Nyemissionen riktades främst mot svenska och internationella institutionella investerare. Syftet med nyemissionen var att finansiera Inziles investeringar i teknologisk utveckling av produktionsanläggningar, fordon och kundplattformar samt förstärka insatserna inom försäljning och marknadsföring.  

Inzile har inlett sin internationella expansion genom etablering av ett säljbolag i Norge för försäljning av ellastbilen Pro4. En säljare, specifikt inriktad på den norska marknaden, har rekryterats och förhandlingar pågår angående anställning av en chef för säljbolaget.

Inzile har inlett förhandlingar avseende etablering av produktion av ellastbilen Pro4 i Barcelona i Spanien, med avsikt att kunna leverera fordon till södra Europa. Målsättningen är att produktionen ska påbörjas 2022.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08.00 CET.