Fjärde kvartalet 2019 i korthet

 • Försäljningen av den lätta lastbilen Pro4 startades officiellt
 • Digital säljplattform lanserades på Inziles hemsida
 • Teknisk chef/CTO anställdes
 • Ramavtal med Picsmart tecknades angående leverans av Pro4-fordon
 • Samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende kundfinansiering

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,6 (-9,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -35,6 (-9,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,85 (-1,68) SEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,6 (-14,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -50,6 (-14,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,35 (-2,52) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

Händelser under perioden

Den officiella försäljningsstarten ägde rum den 13 november 2019 i samband och med att fordonet Pro4 visades upp på seminariet ”Miljöbilar i Stockholm”, anordnat av Stockholms Stads Miljöförvaltning.

En salesforce-baserad säljplattform med konfigurator lanserades på Inziles hemsida. Denna ger kunderna möjlighet att skräddarsy lastbilarna online och på så vis anpassa dem till sina specifika behov. Därefter kan de välja mellan att erhålla offert eller att spara sin konfiguration. 

Inzile slöt samarbetsavtal med Siemens Financial Services avseende kundfinansiering av Inziles arbetsfordon. Siemens lösning ger Inziles kunder möjlighet att hyra eller leasa fordonen över en i förväg bestämd tidsperiod. 

Ramavtal med Picsmart tecknades avseende leverans av eldrivna fordon av modellen Pro4 under 2020. Lastbilarna ska användas till distribution av dagligvaror hem till kunder. För Inzile innebär detta ett första steg in i ett nytt marknadssegment. 

Ben van de Geer anställdes som teknisk chef/CTO med tillträde den 1 januari 2020.  

Balansförda utvecklingskostnader hänförliga till 2018 och tidigare år samt första halvåret 2019 har skrivits ner, vilket gör att resultatet påverkas med -31,2 MSEK. Orsaken till nedskrivningen är att bolaget ser fördelar med att ta kostnaden 2019 istället för att göra löpande avskrivningar flera år framöver. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,1 MSEK och påverkas inte av nedskrivningen.

Händelser efter perioden

Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på företagets produkter inom samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att Inzile kan sälja mer än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile och Bosch har ingått samarbetsavtal omfattande service av Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den svenska marknaden. Bosch närvaro på övriga europeiska marknader kommer även att underlätta Inziles internationella expansion.  

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, VD, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00 CET.