Vid extra bolagsstämma i Inzile AB (publ) (”Bolaget” eller ”Inzile”) idag den 17 december 2020 fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.inzile.com.

Extra bolagsstämman beslutade:

  • att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av högst 172 425 personaloptioner (varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 kronor per aktie under det första kvartalet år 2025) för anställda innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner till säkerställande av leverans av aktier samt godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet;
  • om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital och antalet aktier i Bolaget ska kunna öka till ett belopp respektive antal motsvarande högst 50 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget per dagen för utfärdandet av kallelsen till bolagsstämman. Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 12 juni 2020;
  • om ändringar av bolagsordningen (i) såvitt avser gränserna för aktiekapital (från lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor till lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor) och antal aktier (från lägst 5 600 000 aktier och högst 22 400 000 aktier till lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier), (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning, samt (iii) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma.

För ytterligare information:

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04