Styrelsen för Inzile AB, hemmahörande i Västervik, har beslutat att genomföra en publik nyemission om cirka 45,1 miljoner kronor samt ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 1 (”TO1”) vid Nasdaq First North. 

Bakgrund till Erbjudandet
Cleantechbolaget Inzile AB har tagit fram en utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven. Lastbilen är ett elektriskt arbetsfordon (ett så kallat Electric Utility Vehicle eller EUV) avsedd för närtransporter i direkt konkurrens med dieseldrivna lätta lastfordon och är anpassad för såväl varma som nordiska klimat. Fordonets konkurrensfördel gentemot övriga existerande EUV:s är fordonets storlek, säkerhet, ergonomi och kvalitet. Fordonet är dessutom klart för leverans i närtid och en fullvärdig ersättare till existerande dieselfordon. Detta när strikta miljöåtgärder i de svenska storstäderna liksom i övriga europeiska städer kräver en omedelbar elektrifiering av gigantiska fordonsflottor. Inzile har därmed identifierat en god möjlighet att ta en del av den totala marknaden för lätta ellastbilar, en marknad som väntas växa kraftigt i närtid. Fordonets ”multitasking-plattform” möjliggör dessutom för användaren att koppla på flera arbetsuppgifter vid behov, exempelvis plog för gångvägar, tippflak, bakgavellyft, semitrailer samt flak alternativt skåp eller en kombination. 

Exempel på potentiella kunder är kommuner, förvaltningar och transportföretag med logistikcentraler för transporter till och från stadskärnor. Bolaget har i skrivande stund erhållit åtta (8) bindande order från två svenska kommuner samt Bring AB (ägs av Norska Posten).

Fordonet
PRO4 är en egenutvecklad eldriven lätt lastbil som är skapad för transporter i närmiljöer för såväl varma som nordiska klimat (ner till -30 grader). Fordonet har utformats till ett hållbart, effektivt och miljövänligt arbetsfordon inriktad mot målgrupper som är aktiva i stadsmiljö: förvaltningar, kommuner, statliga bolag, samt transportföretag. PRO4 är ett mindre arbetsfordon som kan ersätta en större lätt lastbil avseende räckvidd, byggnation och lastförmåga. 

Inzile avser att ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North från och med den 27 juni 2019. Inför listningen genomför Inzile en nyemission med teckningstid under perioden 27 maj till och med den 11 juni. Nyemissionen tillför bolaget 45,1 miljoner kronor vid full teckning. Inzile har erhållit teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare uppgående till cirka 83 procent av emissionen, motsvarande 37,6 miljoner kronor. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden. 

Samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget har ingått lockup-avtal som löper 14 månader från och med första handelsdag. Andelen befintliga aktier som omfattas av 14 månaders lock-up uppgår således till 100 procent.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning

Den beslutade Emissionen uppgår totalt till 4 725 000 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, motsvarande 45,1 MSEK före emissions-kostnader.  Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning ge ut upp till ytterligare 1 050 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med upp till ca 10 MSEK, varav ca 5 MSEK (av den totala övertilldelningen) avses att med förtur reserveras till institutionella investerare.

Emissionskurs
9,55 SEK/unit, motsvarande ett bolagsvärde om 67,8 MSEK (Pre-money)

Teckningsoption
Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger framtida rätt att teckna en (1) ny aktier i Inzile AB till kurs 12,55 SEK. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 augusti 2020 och teckning kan ske under perioden 1-30/8 2020. 

Teckningstid
27/5–11/6 2019

Likviddag
Omkring 17 juni 2019

Notering
27 juni 2019 på Nasdaq First North, förutsatt godkänd ansökan.

Teckningsåtaganden
Större investerare, däribland Bring Express Sverige AB (ägs av Norska Posten) (5 MSEK) samt ledning och styrelse (totalt 10,6 MSEK), har ingått teckningsförbindelser som totalt uppgår till 37,6 MSEK (motsvarande cirka 83 procent av den totala emissionen) i samband med Erbjudandet.

Viktiga datum
• Prospektet publiceras: 24 maj 2019

• Anmälningsperiod: 27 maj – 11 juni 2019

• Likviddag: omkring den 17 juni 2019 

• Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North: 27 juni 2019 

Presentationstillfällen 

G&W Småbolagsfrukost, 28/5 – Stockholm
Pro Hearings, 29/5 – Stockholm
Småbolagsdagen, 3/6 – Stockholm
Aktieträff, Aktiespararna, 4/6 – Kalmar

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på www.inzile.com och www.gwkapital.se. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Inzile i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi KB är Bolagets legala rådgivare i samband med Erbjudandet. FNCA kommer att vara Bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet. Aktieinvest FK AB är utsett emissionsinstitut. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Ragnar Åhgren VD, Inzile AB, Epost: ragnar.ahgren@inzile.com Telefon: +46 (0)73-356 89 89

Om Inzile

Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget grundades 2012 och Bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom automotive och specifikt elbilar. Bolaget har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland.  Dessutom finns ytterligare två kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och marknadsavdelning ligger. För mer information, vänligen besök: www.inzile.com 

VIKTIG INFORMATION Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.