Begäran om kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter och godkännande av förvärv av aktier i QEV Tech Holdings

Den 21 juni, 24 juni respektive den 5 augusti har Inzile AB (publ) (“Inzile”) tillkännagivit information om det villkorade avtalet om förvärv av 80 procent av aktierna i QEV Tech Holdings (”QEV Holdings”). Förvärvet omfattas bland annat av följande villkor:

  • Godkännande av Inziles aktieägare vid extra bolagsstämma
  • Godkännande av Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq”), med undantag eller inget behov av ett uppköpserbjudande (OPA)

Den 17 augusti meddelade Inzile att Nasdaq inte behöver godkänna förvärvet.

Den 23 augusti meddelade Inzile att fyra styrelseledamöter avgick från styrelsen. Dagen efter meddelades att 50,42 % av aktieägarna i Inzile har undertecknat en formell begäran om att styrelsen utfärdar en kallelse till extra bolagsstämma enligt aktiebolagslagen.

Under de nuvarande omständigheterna, där företaget inte har en behörig styrelse, och efter samråd med juridiska rådgivare och Bolagsverket angående den formella processen att utfärda en kallelse, har den återstående styrelseledamoten, Ragnar Åhgren, lämnat in en formell begäran till Bolagsverket och bett Bolagsverket utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman. Dagordningen för mötet kommer att omfatta följande ämnen:

  • Val av styrelseledamöter
  • Godkännande av förvärv av aktier i QEV Holdings
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Inzile planerar att publicera mer information om förvärvet före den extra bolagsstämman.

Om förvärvet

Vid den extra bolagsstämman kommer Inzile att föreslå att nya aktier emitteras för att det internationella elmobilitetsföretaget eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) ska kunna förvärva 63 procent av aktierna i Inzile. eFC äger 100 procent av aktierna i QEV Holdings och Enrique Bañuelos de Castro äger 100 procent av aktierna i eFC. Enrique Bañuelos de Castro är en affärsman med omfattande internationell erfarenhet, bland annat inom sektorn för elmobilitet och finans.

Syftet med förvärvet är att etablera ett ledande europeiskt nav för elfordon och att säkra nödvändiga resurser för en global expansion. Syftet är också att ge Inzile tillgång till viktiga försäljningskanaler och resurser för kapital.

Som tidigare meddelats den 28 juni har Inzile fått en villkorad order från eFC avseende 96 eldrivna sk. hypercars (”eFC-bilar”). Det totala ordervärdet är 80 MEUR och Inzile kommer att ta hand om projektledning av ordern, medan QEV Technologies kommer att ansvara för utveckling och produktion av eFC-bilarna. QEV Holdings äger 19,64 procent av aktierna i QEV Technologies. Förvärvet och beställningen resulterar i möjliga intäkter för Inzile och produktionen av eFC-bilar ska inledas inom 12 månader. QEV Technologies är ett ledande företag inom tävlingar för elbilar. QEV Technologies har etablerat en solid teknikplattform. QEV Holdings och Inzile kommer att ha förmånlig tillgång till denna plattform när de expanderar globalt. Förvärvet resulterar därför också i tillgång till specialkunskap och expertis om produktion av unika elfordon.

Dessutom har QEV Holdings en enhet för produktion av elbilar för hotell- och resort-segmentet. Inom detta affärsområde har QEV Holdings etablerat ett joint venture med en stor internationell hotellkedja för att utveckla speciella elfordon för hotell och turistorter samt för att utveckla ömsesidiga affärsmöjligheter i samband med turisttransporter. Som meddelades den 5 augusti är Inzile också en del av detta utvecklingsprojekt, vilket stöds av FN:s världsturismorganisation (UNWTO).

Som meddelades den 5 augusti 2021 kommer ledningen av Inzile och dess verksamhet att förbli i Sverige. Försäljningen inom den sammanslagna enheten kommer också att kanaliseras via Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89