Aktieägare i Inzile AB (publ) motsvarande 51,42 procent av aktier och röster i bolaget har inkommit med en begäran om kallelse till extra bolagsstämma enligt 7 kap. 13§ 2 st. ABL. Begäran har inkommit med anledning av den tidigare aviserade affären mellan Inzile och QEV Tech Holdings som har informerats om den 21 juni respektive 5 augusti.

Bolaget avser att verka för att kalla till en extra bolagsstämma med syfte att ta ställning till affären med QEV Tech Holdings samt besluta om fyllnadsval av styrelsen. 

Tidpunkt för denna stämma är i dagsläget inte möjligt att fastställa men mer information kommer att följa så snart det går.

 För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89